ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนส่งเสริมการเกษตร
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก ประจำปีงบประมาณ 2557
      ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
      ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
      แผนดำเนินงาน 2553
      แผนดำเนินงาน 2552
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศ 15 โครงการจัดซื้อเต็นท์ประจำหมู่บ้าน ม.4 53 ] 
       ประกาศ_15_โครงการจัดซื้อเต็นท์ประจำหมู่บ้าน_ม.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 02-กย.-10at 16:57
ก่อสร้างถนน คสล.   [ 21/11/2554 13:40:44 ]
จัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า   [ 20/9/2554 13:30:42 ]
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยนาค บ้านดงผักกูด หมู่ที่ 14   [ 2/8/2554 12:19:19 ]
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยสะแก 5 โครงการ   [ 14/6/2554 11:00:45 ]
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5   [ 3/5/2554 16:46:40 ]
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนำ ม.2 53   [ 2/9/2553 16:59:46 ]
ประกาศ 15 โครงการจัดซื้อเต็นท์ประจำหมู่บ้าน ม.4 53   [ 2/9/2553 16:57:34 ]
     
 

 


  โทรศัพท์/โทรสาร: 056-923069
Email :
info@huaisakae.go.th 
Copyright 2013.huaisakae.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.